Kunder og use cases

ALSIDIG PLATFORM

Hvad er dine forventninger?


Levvel Platform kan anvendes til stort set alle terapeutiske områder og forbindes til EPJ, EOJ, medicinsk udstyr og forbruger-enheder som fx smart watches.

Hvad vil du bruge Levvel Platform til?

Anvendelses-
område

 • Subakutte patienter
 • Kronisk syge
 • Ældre
 • Kliniske studier
 • ... og din use case

PILOTPROJEKT

Atopisk dermatitis

AUH, Sanofi og Levvel Health samarbejder om at forbedre den medicinske behandling for patienter med atopisk dermatitits.

Aarhus Universitetshospital, afdeling for Hud- og Kønssygdomme går nye digitale veje i bestræbelserne på at styrke kvaliteten i behandlingen af patienter med atopisk eksem. I halvandet år skal en gruppe patienter med atopisk eksem indgå i et pilotprojekt, som, inden for dermatologien, er det første af sin art i Danmark.

Via Patientappen indrapporterer patienterne deres sygdomsniveau og sygdomsudvikling hjemmefra. Den indrapporterede data bliver løbende monitoreret af lægerne, som dermed kan følge om patienterne er velbehandlede, eller om der er behov for at justere behandlingen, så patienten igen kommer i sygdomskontrol.

Levvel Healths forventning er, at pilotprojektet vil afføde samme fordele for patienter og udbydere af sundhedsydelser, som der er set for andre specialer, der tilbyder fjernmonitorering, herunder:

Patienter

 • Øget sygdomskontrol
 • Tættere monitorering
 • Større tilfredshed

Klinikere

 • Overblik over patienternes tilstand over tid
 • Styrkelse af behandlingskvaliteten
 • Forbedret adherence

Formålet med projektet er at styrke:

 • Lægernes monitorering af patienterne
 • Lægernes mulighed for at reagere, hvis patienterne ikke responderer på behandlingen som forventet
 • Patienternes følelse af at blive fulgt tæt
 • Patienternes oplevelse af behandlingsforløbet
 • Patienternes mulighed for at være i sygdomskontrol.

Forventningen er at fjernmonitoreringen vil:

 • Frigøre ressourcer på afdelingen, som kan komme andre patienter til gode
 • Styrke patienternes adherence
 • Sikre at patienterne kun skal til konsultation, når der er et reelt behov.
PRODUKTIONSKONTRAKT

Region Sjælland

eHospitalet

Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland ønsker at:

 • Forebygge og undgå unødvendige indlæggelser og/eller genindlæggelser
 • Forbedre patienters mulighed for tidlig udskrivelse fra sygehuset
 • Øge mulighederne for at fortsætte monitorering og behandling i eget hjem ved anvendelse af forskelligt måleudstyr på fremskudte kommunale akutpladser og i patienters egne hjem
 • Optimere udnyttelsen af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland


eHospitalet

 


Samarbejdskommuner

Roskilde Kommune

Slagelse Kommune

Næstved Kommune

Kalundborg Kommune

Tværsektorielt, digitalt samarbejde

Region Sjællands eHospital omfatter blandt andet fremskudte kommunale akutpladser (FKA-pladser) og hjemmeindlæggelser. Regionen har behandlingsansvaret. De samarbejdende kommuner forestår den daglige sundhedspleje.

Når patienten er visiteret til eHospitalet, indlægges vedkommende i eget hjem eller på en FKA-plads på et plejecenter. I hjemmet opsamlet patienten selv sine vitale data evt. med hjælp fra en af regionens medarbejdere i en mobil behandlingsenhed. Patienterne på akutpladserne er for dårlige til selv at foretage målinger. Kommunale sundhedsprofessionelle med en tillægsuddannelse registrerer derfor patienternes vitale værdier. De sendes øjeblikkeligt videre til eLægerne, der har kontor på Næstved Sygehus. eLægerne kan se de indsendte data i Klinikerportalen. Hvis en patient bliver dårlig udløses en alarm på baggrund af de grænseværdier, eLægerne har fastsat. Lægerne modtager straks en sms og visuelle alarmer i Klinikerportalen.

eHospitalet anvender pulsoximetre, vægte, termometre og blodtryksapparater, der via Bluetooth® overfører data til Klinikerappen. Levvel Patient-løsningen udregner øjeblikkeligt TOBS- og EWS-værdier, der overføres til eLægen sammen med patientens øvrige værdier

 

Vil du være vores næste reference?